İsviçre İslam Toplumu (SIG), Müslümanlara kapsamlı bir şekilde dini, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu amaçla organize olan SIG, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve gelecek nesillere bu dinin gereklerinin aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi için hizmetler sunar. SIG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda, mensuplarını temsil eder. Müslümanların tüm meseleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve Müslümanların temel haklarının korunması için gereken tüm çalışmaları yapar.

 

Kur’an ve Sünnet, SIG’nin İslam anlayışında belirleyici temel kaynaktır. İslam, toplumsal ve ferdi yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, mü’minlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal görevler yükleyen bir dindir. SIG, İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel şeklin muhafazası yerine, İslam’ın, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine uygun olarak yaşanılması şeklinde kabul eder. SIG, Kur’an ve Sünnet’e dayanan dini uygulamalardaki farklılıkların, dini ve toplumsal hayat için bir zenginlik olduğuna inanır ve İslam’ın belirli bir bölgenin kültürü olarak sınırlandırılmasına karşı çıkar.

SIG üyelerinin bir çoğunluğu kendilerini İsviçre’de yaşadıkları kalıcı olarak görmektedirler. Anavatanlarıyla olan canlı ilişkilerin büyük bir öneme sahip olduğunu tartışmaksızın, kendilerini bulundukları toplumda artık misafir değil, kalıcı ve toplumun temel bir parçası olarak, içinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli kabul etmektedir.

SIG aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak İslam alemine karşı sorumluluk bilinciyle ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir görev kabul eder.

SIG, insanlık ailesinin bir parçası olarak da, insanlığa karşı sorumluluğunun idrakı ile, her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve her türlü zulme karşı çıkar.

SIG, insanlar arasında iyilik, dostluk ve yardımlaşma gibi temel insani melekelerin gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştığı genel, ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı çözüm arayışlarının içinde yer alır. Bu problemlerin çözümü için, İslami kaynaklardan hareketle, siyasal ve toplumsal kurumlarla fikir teatisinde bulunur.

„İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır“ ve „Kolaylaştırınız, güçlendirmeyiniz“ nebevi düsturlarından hareket eden SIG, toplumsal ilişkilerde ihtilafların değil, ortak yönlerin esas alınmasını ister.

İslam dininin ferdi bazda yerine getirebilen yükümlülüklerinin yanı sıra, bazı ibadetler ancak cemaat halinde yerine getirilebilir. Zekat ve fitrenin toplanıp ilgili yerlere ulaştırılması, Cuma ve bayram namazlarının cemaat ile kılınması buna bir örnektir.

Yoksul ve mağdurların korunması, haksızlığa karşı direniş, iyiliğin yaygınlaştırılıp, kötülüklerin engellenmesi ve her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, yani cemaatleşmeyi gerekli kılar.

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

10 Şubat 2019, 12:30 – 03 Mart 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

22 Şubat 2019, 20:00 – 21:30
SIG Wetzikon Şubesi

23 Şubat 2019, 13:00 – 09 Mart 2019, 16:00
SIG Merkez Binası

24 Şubat 2019, 13:30 – 17:00
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

Go to top